Danska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Jeg er stærkt uenig i at...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
I modsætning til..., ...viser...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
...i modsætning til... er...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
...er lig... i forbindelse med
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
...og... er forskellige med hensyn til...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Jeg ville sige at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
For mig virker det som om at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Efter min mening...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Fra mit synspunkt...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Jeg er af den mening at...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Det er min opfattelse at... fordi...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Indrømmet..., men...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Selvom, ikke desto mindre...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Derimod,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
På den ene side...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
På den anden side...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
På trods af...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Til trods for det faktum at...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Videnskabeligt/historisk set...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
I øvrigt...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Endvidere...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå