Turkiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Согласие
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
Demek istediğini anlıyorum.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Я полностью согласен, что...
...'a tamamen katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Я совершенно не соголасен с...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
И наоборот, ... показывает...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
В отличие от...
...'a karşın ...'daki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... похоже на ..., если принять во внимание...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... и ... различаются в понимании ...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Первое...., второе, напротив, ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Одно из различий между ... и ..., однако...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Я бы предположил, что...
Demek istediğim ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Мне кажется, что...
Bana öyle görünüyor ki ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Я считаю, что...
Bence ...
Används för att ge en personlig åsikt
По моему мнению...
Benim bakış açıma göre ...
Används för att ge en personlig åsikt
Я придерживаюсь мнения, что...
... görüşündeyim.
Används för att ge en personlig åsikt
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Används då man vill lista många skäl för något
Я полагаю, что...
İnancıma göre ... çünkü ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Нельзя не заметить, что ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Согласен.., но...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Действительно..., и все же ... остается фактом
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Согласен,... , и тем неменее
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Напротив,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
С одной стороны
Bir açıdan baktığımızda ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
С другой стороны...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Несмотря на
... olmasına rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Хотя...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Говоря научным языком...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Между прочим...
Antiparantez ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Более того...
Buna ilaveten ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå