Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Согласие
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Я полностью согласен, что...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Я совершенно не соголасен с...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
И наоборот, ... показывает...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
В отличие от...
... na rozdíl od... je/jsou...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... похоже на ..., если принять во внимание...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... и ... различаются в понимании ...
... a... se liší, pokud jde o...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Первое...., второе, напротив, ...
První... na rozdíl od druhého...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Одно из различий между ... и ..., однако...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Я бы предположил, что...
Řekla bych, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Мне кажется, что...
Zdá se mi, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Я считаю, что...
Podle mého názoru...
Används för att ge en personlig åsikt
По моему мнению...
Z mého pohledu...
Används för att ge en personlig åsikt
Я придерживаюсь мнения, что...
Jsem toho názoru, že...
Används för att ge en personlig åsikt
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Används då man vill lista många skäl för något
Я полагаю, что...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Нельзя не заметить, что ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Согласен.., но...
Nelze popřít, že..., ale ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Действительно..., и все же ... остается фактом
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Согласен,... , и тем неменее
Nelze popřít, že..., nicméně...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Напротив,...
Naopak/Naproti očekávání...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
С одной стороны
Na jedné straně...
Används för att införa ena sidan av ett argument
С другой стороны...
Na druhé straně...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Несмотря на
Navzdory...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Хотя...
Navzdory tomu, že...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Говоря научным языком...
Vědecky/Historicky vzato...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Между прочим...
Mimochodem...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Более того...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå