Spanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Согласие
En términos generales, coincido con X porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
Comprendo su planteamiento...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Я полностью согласен, что...
Coincido totalmente en que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Respaldo completamente la idea de que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Я совершенно не соголасен с...
Difiero completamente en relación a...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
И наоборот, ... показывает...
En contraste con..., ... muestra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
В отличие от...
... en contraste con... es/son...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... похоже на ..., если принять во внимание...
... es similar a... en lo referente a...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... и ... различаются в понимании ...
... y... difieren en relación a...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Первое...., второе, напротив, ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Одно из различий между ... и ..., однако...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Я бы предположил, что...
Podría decir que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Мне кажется, что...
A mi parecer...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Я считаю, что...
En mi opinión...
Används för att ge en personlig åsikt
По моему мнению...
Desde mi punto de vista...
Används för att ge en personlig åsikt
Я придерживаюсь мнения, что...
Soy de la opinión de que...
Används för att ge en personlig åsikt
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Används då man vill lista många skäl för något
Я полагаю, что...
A mi parecer... debido a que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Нельзя не заметить, что ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Согласен.., но...
Es cierto que..., pero...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Действительно..., и все же ... остается фактом
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Согласен,... , и тем неменее
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Напротив,...
Por el contrario,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
С одной стороны
Por una parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
С другой стороны...
Por otra parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Несмотря на
A pesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Хотя...
A pesar de que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Говоря научным языком...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Между прочим...
Cabe acotar...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Более того...
Además,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå