Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Согласие
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Я полностью согласен, что...
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Я совершенно не соголасен с...
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
И наоборот, ... показывает...
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
В отличие от...
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... похоже на ..., если принять во внимание...
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... и ... различаются в понимании ...
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Первое...., второе, напротив, ...
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Одно из различий между ... и ..., однако...
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Я бы предположил, что...
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Мне кажется, что...
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Я считаю, что...
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
По моему мнению...
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
Я придерживаюсь мнения, что...
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
Я полагаю, что...
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Нельзя не заметить, что ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Согласен.., но...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Действительно..., и все же ... остается фактом
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Согласен,... , и тем неменее
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Напротив,...
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
С одной стороны
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
С другой стороны...
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Несмотря на
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Хотя...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Говоря научным языком...
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Между прочим...
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Более того...
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå