Italienska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Согласие
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
Si può comprendere il punto di vista di...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Я полностью согласен, что...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Я совершенно не соголасен с...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
И наоборот, ... показывает...
A differenza di..., ... mostra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
В отличие от...
In contrasto con..., .... è...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... похоже на ..., если принять во внимание...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... и ... различаются в понимании ...
... e... differiscono in termini di...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Первое...., второе, напротив, ...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Одно из различий между ... и ..., однако...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Я бы предположил, что...
Si potrebbe dunque affermare che...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Мне кажется, что...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Я считаю, что...
Secondo il mio punto di vista...
Används för att ge en personlig åsikt
По моему мнению...
Da una prospettiva prettamente personale...
Används för att ge en personlig åsikt
Я придерживаюсь мнения, что...
Sono dell'idea che...
Används för att ge en personlig åsikt
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Används då man vill lista många skäl för något
Я полагаю, что...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Spostando l'attenzione verso...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Нельзя не заметить, что ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Согласен.., но...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Действительно..., и все же ... остается фактом
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Согласен,... , и тем неменее
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Напротив,...
Al contrario...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
С одной стороны
Da un lato...
Används för att införa ena sidan av ett argument
С другой стороны...
Dall'altro...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Несмотря на
A dispetto di...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Хотя...
Nonostante si ritenga che...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Говоря научным языком...
Scientificamente/Storicamente...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Между прочим...
A tal proposito...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Более того...
Inoltre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå