Franska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Согласие
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
Je comprends son point de vue.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Я полностью согласен, что...
Je suis entièrement d'accord que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Я совершенно не соголасен с...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
И наоборот, ... показывает...
En opposition avec..., ...montre...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
В отличие от...
..., par contraste avec..., est/sont...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... похоже на ..., если принять во внимание...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... и ... различаются в понимании ...
...et... diffèrent en termes de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Первое...., второе, напротив, ...
Le premier..., a contrario, le second...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Одно из различий между ... и ..., однако...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Я бы предположил, что...
Je dirais que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Мне кажется, что...
Il me semble que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Я считаю, что...
À mon sens...
Används för att ge en personlig åsikt
По моему мнению...
Selon mon point de vue...
Används för att ge en personlig åsikt
Я придерживаюсь мнения, что...
Je suis d'opinion que...
Används för att ge en personlig åsikt
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Används då man vill lista många skäl för något
Я полагаю, что...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Нельзя не заметить, что ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Согласен.., но...
De l'avis général..., mais...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Действительно..., и все же ... остается фактом
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Согласен,... , и тем неменее
Il va de soi que..., cependant...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Напротив,...
Au contraire, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
С одной стороны
D'un coté...
Används för att införa ena sidan av ett argument
С другой стороны...
D'un autre côté...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Несмотря на
En dépit de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Хотя...
En dépit du fait que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Говоря научным языком...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Между прочим...
À propos de...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Более того...
En outre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå