Nederländska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sunt în totalitate de acord că...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...în opoziţie cu...este/sunt...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Aş putea spune că...
Ik zou zeggen dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Impresia mea este că...
Het lijkt mij dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
După părerea mea,...
Naar mijn mening ...
Används för att ge en personlig åsikt
Din punctul meu de vedere...
Vanuit mijn standpunt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Sunt de părere că...
Ik ben van mening dat ...
Används för att ge en personlig åsikt
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Används då man vill lista många skäl för något
Convingerea mea este că... deoarece...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admitem faptul că..., dar...
Toegegeven ..., maar ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se admite faptul că..., însă...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Din contră,...
Integendeel, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Pe de o parte...
Enerzijds ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Pe de altă parte...
Anderzijds ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Contrar...
Ondanks ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
În ciuda faptului că...
Ondanks het feit dat ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Întâmplător...
Bijkomend ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Mai mult decât atât...
Bovendien ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå