Ungerska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

De modo geral, concorda-se com ... porque...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Tende-se a concordar com...porque...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Används när du håller med någon annans synpunkt
Percebe-se o seu propósito.
Értem, amit mond.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
É consenso que...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tende-se a discordar de...porque...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Discorda-se totamente de/do/da...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Opõe-se à idéia que...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Em contraste com..., mostra que...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...em contraste com...é/são...
....-val/vel ellentétben, a .......
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...e...diferem em termos de...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Azt mondanám, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Används då man vill lista många skäl för något
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Examina-se/Analisa-se agora...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Reconhecidamente..., mas...
Hozzátéve ...., de ....
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Reconhecidamente....Porém...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ao contrário,...
Ezzel ellentétben ....
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por um lado...
Másrészt viszont ....
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por outro lado...
Másrészt ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Apesar de...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A despeito de...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Cientificamente/ Historicamente falando...
Tudományosan/történelmileg ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentalmente...
Mellékesen....
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Além disso,...
Továbbá ....
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå