Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

De modo geral, concorda-se com ... porque...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Tende-se a concordar com...porque...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Percebe-se o seu propósito.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
É consenso que...
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tende-se a discordar de...porque...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Discorda-se totamente de/do/da...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Opõe-se à idéia que...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Em contraste com..., mostra que...
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...em contraste com...é/são...
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...e...diferem em termos de...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Examina-se/Analisa-se agora...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Reconhecidamente..., mas...
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Reconhecidamente....Porém...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ao contrário,...
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por um lado...
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por outro lado...
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Apesar de...
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A despeito de...
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Cientificamente/ Historicamente falando...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentalmente...
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Além disso,...
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå