Spanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

De modo geral, concorda-se com ... porque...
En términos generales, coincido con X porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Tende-se a concordar com...porque...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Percebe-se o seu propósito.
Comprendo su planteamiento...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
É consenso que...
Coincido totalmente en que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Respaldo completamente la idea de que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tende-se a discordar de...porque...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Discorda-se totamente de/do/da...
Difiero completamente en relación a...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Opõe-se à idéia que...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Em contraste com..., mostra que...
En contraste con..., ... muestra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...em contraste com...é/são...
... en contraste con... es/son...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
... es similar a... en lo referente a...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...e...diferem em termos de...
... y... difieren en relación a...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Podría decir que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
A mi parecer...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
En mi opinión...
Används för att ge en personlig åsikt
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Desde mi punto de vista...
Används för att ge en personlig åsikt
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Soy de la opinión de que...
Används för att ge en personlig åsikt
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Används då man vill lista många skäl för något
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
A mi parecer... debido a que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Examina-se/Analisa-se agora...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Reconhecidamente..., mas...
Es cierto que..., pero...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Reconhecidamente....Porém...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ao contrário,...
Por el contrario,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por um lado...
Por una parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por outro lado...
Por otra parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Apesar de...
A pesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A despeito de...
A pesar de que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Cientificamente/ Historicamente falando...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentalmente...
Cabe acotar...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Além disso,...
Además,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå