Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
W pełni się zgadzam z...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... giống với... ở chỗ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
....i...rożnią się pod względem...
... và... khác nhau ở chỗ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Powiedziałbym, że...
Tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Wydaje mi się, że...
Tôi thấy rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Moim zdaniem...
Cá nhân tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
Z mojego punktu widzenia...
Theo quan điểm của tôi...
Används för att ge en personlig åsikt
Jestem zdania, że...
Tôi mang quan điểm rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Används då man vill lista många skäl för något
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Wprawdzie..., ale...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Przeciwnie, ...
Trái lại,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Z jednej strony...
Một mặt,...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Z drugiej strony...
Mặt khác,...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Pomimo/Wbrew...
Mặc dù...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Pomimo faktu, że...
Mặc dù/Bất chấp...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nawiasem mówiąc, ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Ponadto...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå