Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
W pełni się zgadzam z...
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
....i...rożnią się pod względem...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Powiedziałbym, że...
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Wydaje mi się, że...
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Moim zdaniem...
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Z mojego punktu widzenia...
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
Jestem zdania, że...
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Wprawdzie..., ale...
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Przeciwnie, ...
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Z jednej strony...
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Z drugiej strony...
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Pomimo/Wbrew...
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Pomimo faktu, że...
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nawiasem mówiąc, ...
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Ponadto...
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå