Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
W pełni się zgadzam z...
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
....i...rożnią się pod względem...
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Powiedziałbym, że...
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Wydaje mi się, że...
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Moim zdaniem...
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
Z mojego punktu widzenia...
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
Jestem zdania, że...
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Wprawdzie..., ale...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Przeciwnie, ...
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Z jednej strony...
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Z drugiej strony...
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Pomimo/Wbrew...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Pomimo faktu, że...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nawiasem mówiąc, ...
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Ponadto...
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå