Japanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
言っていることはもっともだ。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
W pełni się zgadzam z...
・・・・に同意している。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
心から・・・・という意見を支持する。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
・・・・に強く反対である。
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
・・・・という意見に断固として反対する。
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
....i...rożnią się pod względem...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Powiedziałbym, że...
・・・・と言えるかもしれない。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Wydaje mi się, że...
・・・・のように見受けられる。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Moim zdaniem...
私の意見では、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Z mojego punktu widzenia...
私の見方だと、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Jestem zdania, że...
私の意見としては、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Används då man vill lista många skäl för något
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Wprawdzie..., ale...
確かにそうだが、しかし・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Przeciwnie, ...
それどころか、・・・・
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Z jednej strony...
一方では・・・・
Används för att införa ena sidan av ett argument
Z drugiej strony...
しかしその一方で・・・・
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Pomimo/Wbrew...
・・・・にもかかわらず
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Pomimo faktu, że...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nawiasem mówiąc, ...
ちなみに、・・・・
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Ponadto...
その上・・・・
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå