Engelska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
One is very much inclined to agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
I can see his/her point.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
W pełni się zgadzam z...
I entirely agree that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
I strongly disagree that…
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
I am firmly opposed to the idea that…
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
…and…are similar/different as regards to…
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
In contrast to…, …shows…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
…by contrast with… is/are…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
…is similar to… in respect of…
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
....i...rożnią się pod względem...
…and… differ in terms of...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
The first…, by contrast, the second…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
One difference between… and… is that…, whereas…
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Powiedziałbym, że...
I would say that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Wydaje mi się, że...
It seems to me that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Moim zdaniem...
In my opinion…
Används för att ge en personlig åsikt
Z mojego punktu widzenia...
From my point of view…
Används för att ge en personlig åsikt
Jestem zdania, że...
I am of the opinion that…
Används för att ge en personlig åsikt
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Används då man vill lista många skäl för något
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
It is my belief that… because…
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Let us now analyze/turn to/examine…
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Wprawdzie..., ale...
Admittedly…, but…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
It is true that…, yet the fact remains that…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Granted, …, nevertheless…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Przeciwnie, ...
On the contrary, …
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Z jednej strony...
On the one hand…
Används för att införa ena sidan av ett argument
Z drugiej strony...
On the other hand…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Pomimo/Wbrew...
In spite of…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Pomimo faktu, że...
Despite the fact that…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Scientifically/Historically speaking…
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nawiasem mówiąc, ...
Incidentally…
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Ponadto...
Furthermore…
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå