Ungerska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn/haar punt.
Értem, amit mond.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In tegenstelling tot ..., toont ...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
....-val/vel ellentétben, a .......
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Ik zou zeggen dat ...
Azt mondanám, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Het lijkt mij dat ...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Naar mijn mening ...
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
Vanuit mijn standpunt ...
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
Ik ben van mening dat ...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Används då man vill lista många skäl för något
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Toegegeven ..., maar ...
Hozzátéve ...., de ....
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Integendeel, ...
Ezzel ellentétben ....
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Enerzijds ...
Másrészt viszont ....
Används för att införa ena sidan av ett argument
Anderzijds ...
Másrészt ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Ondanks ...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Ondanks het feit dat ...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tudományosan/történelmileg ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Bijkomend ...
Mellékesen....
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Bovendien ...
Továbbá ....
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå