Spanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
En términos generales, coincido con X porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn/haar punt.
Comprendo su planteamiento...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Coincido totalmente en que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Respaldo completamente la idea de que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Difiero completamente en relación a...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In tegenstelling tot ..., toont ...
En contraste con..., ... muestra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... en contraste con... es/son...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... es similar a... en lo referente a...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... y... difieren en relación a...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Ik zou zeggen dat ...
Podría decir que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Het lijkt mij dat ...
A mi parecer...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Naar mijn mening ...
En mi opinión...
Används för att ge en personlig åsikt
Vanuit mijn standpunt ...
Desde mi punto de vista...
Används för att ge en personlig åsikt
Ik ben van mening dat ...
Soy de la opinión de que...
Används för att ge en personlig åsikt
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Används då man vill lista många skäl för något
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
A mi parecer... debido a que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Toegegeven ..., maar ...
Es cierto que..., pero...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Integendeel, ...
Por el contrario,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Enerzijds ...
Por una parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Anderzijds ...
Por otra parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Ondanks ...
A pesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Ondanks het feit dat ...
A pesar de que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Bijkomend ...
Cabe acotar...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Bovendien ...
Además,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå