Koreanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn/haar punt.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In tegenstelling tot ..., toont ...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Ik zou zeggen dat ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Het lijkt mij dat ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Naar mijn mening ...
제 생각에는, ...
Används för att ge en personlig åsikt
Vanuit mijn standpunt ...
저의 관점에서는, ...
Används för att ge en personlig åsikt
Ik ben van mening dat ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Används för att ge en personlig åsikt
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Används då man vill lista många skäl för något
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Toegegeven ..., maar ...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Integendeel, ...
반대로, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Enerzijds ...
한편으로는 ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Anderzijds ...
다른 한편으로는 ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Ondanks ...
... 에도 불구하고, ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Ondanks het feit dat ...
... 한 사실에도 불구하고,
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Bijkomend ...
부수적으로, ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Bovendien ...
게다가, ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå