Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn/haar punt.
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In tegenstelling tot ..., toont ...
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Ik zou zeggen dat ...
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Het lijkt mij dat ...
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Naar mijn mening ...
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
Vanuit mijn standpunt ...
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
Ik ben van mening dat ...
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Toegegeven ..., maar ...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Integendeel, ...
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Enerzijds ...
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Anderzijds ...
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Ondanks ...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Ondanks het feit dat ...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Bijkomend ...
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Bovendien ...
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå