Finska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn/haar punt.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In tegenstelling tot ..., toont ...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... muistuttaa ... suhteessa...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Ik zou zeggen dat ...
Voisin sanoa, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Het lijkt mij dat ...
Vaikuttaa siltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Naar mijn mening ...
Mielestäni...
Används för att ge en personlig åsikt
Vanuit mijn standpunt ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Används för att ge en personlig åsikt
Ik ben van mening dat ...
Olen sitä mieltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Används då man vill lista många skäl för något
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Uskon, että..., sillä...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Toegegeven ..., maar ...
Kieltämättä..., mutta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Integendeel, ...
Päinvastoin...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Enerzijds ...
Toisaalta...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Anderzijds ...
Toisaalta...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Ondanks ...
Huolimatta...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Ondanks het feit dat ...
Huolimatta siitä, että...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Bijkomend ...
Ohimennen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Bovendien ...
Lisäksi...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå