Rumänska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Înţeleg punctul său de vedere.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Sunt în totalitate de acord că...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Mă opun total ideii conform căreia...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
...în opoziţie cu...este/sunt...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

.....라고 말하고 싶습니다.
Aş putea spune că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Impresia mea este că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
제 생각에는, ...
După părerea mea,...
Används för att ge en personlig åsikt
저의 관점에서는, ...
Din punctul meu de vedere...
Används för att ge en personlig åsikt
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Sunt de părere că...
Används för att ge en personlig åsikt
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Används då man vill lista många skäl för något
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Convingerea mea este că... deoarece...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Admitem faptul că..., dar...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Se admite faptul că..., însă...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
반대로, ...
Din contră,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
한편으로는 ...
Pe de o parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
다른 한편으로는 ...
Pe de altă parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
... 에도 불구하고, ...
Contrar...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
... 한 사실에도 불구하고,
În ciuda faptului că...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
부수적으로, ...
Întâmplător...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
게다가, ...
Mai mult decât atât...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå