Finska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Verrattuna ..., ... näyttää...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... muistuttaa ... suhteessa...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

.....라고 말하고 싶습니다.
Voisin sanoa, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Vaikuttaa siltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
제 생각에는, ...
Mielestäni...
Används för att ge en personlig åsikt
저의 관점에서는, ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Används för att ge en personlig åsikt
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Olen sitä mieltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Används då man vill lista många skäl för något
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Uskon, että..., sillä...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Kieltämättä..., mutta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
반대로, ...
Päinvastoin...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
한편으로는 ...
Toisaalta...
Används för att införa ena sidan av ett argument
다른 한편으로는 ...
Toisaalta...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
... 에도 불구하고, ...
Huolimatta...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
... 한 사실에도 불구하고,
Huolimatta siitä, että...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
부수적으로, ...
Ohimennen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
게다가, ...
Lisäksi...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå