Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

一般来说,我同意...,因为...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
人们较倾向于同意...,因为...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
我能理解他/她的观点。
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
我完全同意...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
我完全赞同...的观点。
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

总的来说,我不同意...,因为...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
人们较倾向于不同意...,因为...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
我明白他的意思,但是完全不同意。
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
我强烈不同意...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
我坚决反对...的观点
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

就...方面,...和...相似/不同
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
和...比,...表明...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
对比...,...是...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
在...方面,...和...是相似的
... giống với... ở chỗ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
在...方面,...和...不同
... và... khác nhau ở chỗ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
第一...,与此对比,第二...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
...和...的一个不同点是...,而...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

我想说的是...
Tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
对我来说,它像是...
Tôi thấy rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
在我看来...
Cá nhân tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
我认为...
Theo quan điểm của tôi...
Används för att ge en personlig åsikt
我的观点是...
Tôi mang quan điểm rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Används då man vill lista många skäl för något
我相信...,因为...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

现在让我们分析/转到/研究...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...清楚了,让我们把注意力转到...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
诚然...,但是...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
...是对的,但是事实上...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
诚然...,但是...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
相反...
Trái lại,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方面...
Một mặt,...
Används för att införa ena sidan av ett argument
另一方面...
Mặt khác,...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
尽管...
Mặc dù...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
尽管...
Mặc dù/Bất chấp...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
从科学/历史角度讲...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
附带说一句...
Nhân tiện/Nhân thể...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
此外...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå