Turkiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

一般来说,我同意...,因为...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
人们较倾向于同意...,因为...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
我能理解他/她的观点。
Demek istediğini anlıyorum.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
我完全同意...
...'a tamamen katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
我完全赞同...的观点。
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

总的来说,我不同意...,因为...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
人们较倾向于不同意...,因为...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
我明白他的意思,但是完全不同意。
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
我强烈不同意...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
我坚决反对...的观点
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

就...方面,...和...相似/不同
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
和...比,...表明...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
对比...,...是...
...'a karşın ...'daki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
在...方面,...和...是相似的
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
在...方面,...和...不同
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
第一...,与此对比,第二...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
...和...的一个不同点是...,而...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

我想说的是...
Demek istediğim ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
对我来说,它像是...
Bana öyle görünüyor ki ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
在我看来...
Bence ...
Används för att ge en personlig åsikt
我认为...
Benim bakış açıma göre ...
Används för att ge en personlig åsikt
我的观点是...
... görüşündeyim.
Används för att ge en personlig åsikt
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Används då man vill lista många skäl för något
我相信...,因为...
İnancıma göre ... çünkü ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

现在让我们分析/转到/研究...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...清楚了,让我们把注意力转到...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
诚然...,但是...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
...是对的,但是事实上...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
诚然...,但是...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
相反...
Ancak buna karşıt olarak ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方面...
Bir açıdan baktığımızda ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
另一方面...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
尽管...
... olmasına rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
尽管...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
从科学/历史角度讲...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
附带说一句...
Antiparantez ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
此外...
Buna ilaveten ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå