Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

一般来说,我同意...,因为...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
人们较倾向于同意...,因为...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
我能理解他/她的观点。
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
我完全同意...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
我完全赞同...的观点。
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

总的来说,我不同意...,因为...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
人们较倾向于不同意...,因为...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
我明白他的意思,但是完全不同意。
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
我强烈不同意...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
我坚决反对...的观点
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

就...方面,...和...相似/不同
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
和...比,...表明...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
对比...,...是...
... na rozdíl od... je/jsou...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
在...方面,...和...是相似的
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
在...方面,...和...不同
... a... se liší, pokud jde o...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
第一...,与此对比,第二...
První... na rozdíl od druhého...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
...和...的一个不同点是...,而...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

我想说的是...
Řekla bych, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
对我来说,它像是...
Zdá se mi, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
在我看来...
Podle mého názoru...
Används för att ge en personlig åsikt
我认为...
Z mého pohledu...
Används för att ge en personlig åsikt
我的观点是...
Jsem toho názoru, že...
Används för att ge en personlig åsikt
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Används då man vill lista många skäl för något
我相信...,因为...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

现在让我们分析/转到/研究...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...清楚了,让我们把注意力转到...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
诚然...,但是...
Nelze popřít, že..., ale ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
...是对的,但是事实上...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
诚然...,但是...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
相反...
Naopak/Naproti očekávání...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方面...
Na jedné straně...
Används för att införa ena sidan av ett argument
另一方面...
Na druhé straně...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
尽管...
Navzdory...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
尽管...
Navzdory tomu, že...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
从科学/历史角度讲...
Vědecky/Historicky vzato...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
附带说一句...
Mimochodem...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
此外...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå