Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

一般来说,我同意...,因为...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
人们较倾向于同意...,因为...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
我能理解他/她的观点。
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
我完全同意...
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
我完全赞同...的观点。
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

总的来说,我不同意...,因为...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
人们较倾向于不同意...,因为...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
我明白他的意思,但是完全不同意。
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
我强烈不同意...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
我坚决反对...的观点
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

就...方面,...和...相似/不同
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
和...比,...表明...
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
对比...,...是...
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
在...方面,...和...是相似的
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
在...方面,...和...不同
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
第一...,与此对比,第二...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
...和...的一个不同点是...,而...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

我想说的是...
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
对我来说,它像是...
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
在我看来...
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
我认为...
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
我的观点是...
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
我相信...,因为...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

现在让我们分析/转到/研究...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...清楚了,让我们把注意力转到...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
诚然...,但是...
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
...是对的,但是事实上...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
诚然...,但是...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
相反...
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方面...
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
另一方面...
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
尽管...
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
尽管...
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
从科学/历史角度讲...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
附带说一句...
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
此外...
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå