Portugisiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

一般来说,我同意...,因为...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
人们较倾向于同意...,因为...
Tende-se a concordar com...porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
我能理解他/她的观点。
Percebe-se o seu propósito.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
我完全同意...
É consenso que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
我完全赞同...的观点。
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

总的来说,我不同意...,因为...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
人们较倾向于不同意...,因为...
Tende-se a discordar de...porque...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
我明白他的意思,但是完全不同意。
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
我强烈不同意...
Discorda-se totamente de/do/da...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
我坚决反对...的观点
Opõe-se à idéia que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

就...方面,...和...相似/不同
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
和...比,...表明...
Em contraste com..., mostra que...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
对比...,...是...
...em contraste com...é/são...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
在...方面,...和...是相似的
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
在...方面,...和...不同
...e...diferem em termos de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
第一...,与此对比,第二...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
...和...的一个不同点是...,而...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

我想说的是...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
对我来说,它像是...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
在我看来...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
我认为...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
我的观点是...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Används då man vill lista många skäl för något
我相信...,因为...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

现在让我们分析/转到/研究...
Examina-se/Analisa-se agora...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...清楚了,让我们把注意力转到...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
诚然...,但是...
Reconhecidamente..., mas...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
...是对的,但是事实上...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
诚然...,但是...
Reconhecidamente....Porém...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
相反...
Ao contrário,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方面...
Por um lado...
Används för att införa ena sidan av ett argument
另一方面...
Por outro lado...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
尽管...
Apesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
尽管...
A despeito de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
从科学/历史角度讲...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
附带说一句...
Incidentalmente...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
此外...
Além disso,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå