Japanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

一般来说,我同意...,因为...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
人们较倾向于同意...,因为...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
我能理解他/她的观点。
言っていることはもっともだ。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
我完全同意...
・・・・に同意している。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
我完全赞同...的观点。
心から・・・・という意見を支持する。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

总的来说,我不同意...,因为...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
人们较倾向于不同意...,因为...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
我明白他的意思,但是完全不同意。
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
我强烈不同意...
・・・・に強く反対である。
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
我坚决反对...的观点
・・・・という意見に断固として反対する。
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

就...方面,...和...相似/不同
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
和...比,...表明...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
对比...,...是...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
在...方面,...和...是相似的
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
在...方面,...和...不同
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
第一...,与此对比,第二...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
...和...的一个不同点是...,而...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

我想说的是...
・・・・と言えるかもしれない。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
对我来说,它像是...
・・・・のように見受けられる。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
在我看来...
私の意見では、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
我认为...
私の見方だと、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
我的观点是...
私の意見としては、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Används då man vill lista många skäl för något
我相信...,因为...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

现在让我们分析/转到/研究...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...清楚了,让我们把注意力转到...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
诚然...,但是...
確かにそうだが、しかし・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
...是对的,但是事实上...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
诚然...,但是...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
相反...
それどころか、・・・・
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方面...
一方では・・・・
Används för att införa ena sidan av ett argument
另一方面...
しかしその一方で・・・・
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
尽管...
・・・・にもかかわらず
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
尽管...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
从科学/历史角度讲...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
附带说一句...
ちなみに、・・・・
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
此外...
その上・・・・
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå