Franska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

一般来说,我同意...,因为...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
人们较倾向于同意...,因为...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
我能理解他/她的观点。
Je comprends son point de vue.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
我完全同意...
Je suis entièrement d'accord que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
我完全赞同...的观点。
Je cautionne entièrement l'idée que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

总的来说,我不同意...,因为...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
人们较倾向于不同意...,因为...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
我明白他的意思,但是完全不同意。
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
我强烈不同意...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
我坚决反对...的观点
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

就...方面,...和...相似/不同
...and... sont similaires/différents au regard de...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
和...比,...表明...
En opposition avec..., ...montre...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
对比...,...是...
..., par contraste avec..., est/sont...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
在...方面,...和...是相似的
...est similaire à... en ce qui concerne...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
在...方面,...和...不同
...et... diffèrent en termes de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
第一...,与此对比,第二...
Le premier..., a contrario, le second...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
...和...的一个不同点是...,而...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

我想说的是...
Je dirais que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
对我来说,它像是...
Il me semble que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
在我看来...
À mon sens...
Används för att ge en personlig åsikt
我认为...
Selon mon point de vue...
Används för att ge en personlig åsikt
我的观点是...
Je suis d'opinion que...
Används för att ge en personlig åsikt
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Används då man vill lista många skäl för något
我相信...,因为...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

现在让我们分析/转到/研究...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...清楚了,让我们把注意力转到...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
诚然...,但是...
De l'avis général..., mais...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
...是对的,但是事实上...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
诚然...,但是...
Il va de soi que..., cependant...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
相反...
Au contraire, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方面...
D'un coté...
Används för att införa ena sidan av ett argument
另一方面...
D'un autre côté...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
尽管...
En dépit de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
尽管...
En dépit du fait que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
从科学/历史角度讲...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
附带说一句...
À propos de...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
此外...
En outre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå