Turkiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
Demek istediğini anlıyorum.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
...'a tamamen katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...'a karşın ...'daki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
Demek istediğim ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
Bana öyle görünüyor ki ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
Bence ...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
Benim bakış açıma göre ...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
... görüşündeyim.
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
İnancıma göre ... çünkü ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
Ancak buna karşıt olarak ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
Bir açıdan baktığımızda ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
Diğer açıdan baktığımızda ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
... olmasına rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
... gibi bir gerçeğe rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
Antiparantez ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
Buna ilaveten ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå