Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... na rozdíl od... je/jsou...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... a... se liší, pokud jde o...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
První... na rozdíl od druhého...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
Řekla bych, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
Zdá se mi, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
Podle mého názoru...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
Z mého pohledu...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
Jsem toho názoru, že...
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Nelze popřít, že..., ale ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Nelze popřít, že..., nicméně...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
Naopak/Naproti očekávání...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
Na jedné straně...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
Na druhé straně...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
Navzdory...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Navzdory tomu, že...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Vědecky/Historicky vzato...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
Mimochodem...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå