Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå