Spanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
En términos generales, coincido con X porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Uno tiende a concordar con X ya que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
Comprendo su planteamiento...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
Coincido totalmente en que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
Respaldo completamente la idea de que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
Difiero completamente en relación a...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
Me opongo firmemente a la idea de que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
En contraste con..., ... muestra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... en contraste con... es/son...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... es similar a... en lo referente a...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... y... difieren en relación a...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
Podría decir que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
A mi parecer...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
En mi opinión...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
Desde mi punto de vista...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
Soy de la opinión de que...
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
A mi parecer... debido a que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Es cierto que..., pero...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
Por el contrario,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
Por una parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
Por otra parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
A pesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
A pesar de que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Desde el punto de vista científico / histórico...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
Cabe acotar...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
Además,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå