Ryska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Согласие
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
Я понимаю его/ее точку зрения.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
Я полностью согласен, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
Я совершенно не соголасен с...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
Я совершенно не разделяю идею, что...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
И наоборот, ... показывает...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
В отличие от...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... похоже на ..., если принять во внимание...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... и ... различаются в понимании ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Первое...., второе, напротив, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Одно из различий между ... и ..., однако...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
Я бы предположил, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
Мне кажется, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
Я считаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
По моему мнению...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
Я придерживаюсь мнения, что...
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Я полагаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Нельзя не заметить, что ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Согласен.., но...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Действительно..., и все же ... остается фактом
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Согласен,... , и тем неменее
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
Напротив,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
С одной стороны
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
С другой стороны...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
Несмотря на
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Хотя...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Говоря научным языком...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
Между прочим...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
Более того...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå