Koreanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
.....라고 말하고 싶습니다.
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
제 생각에는, ...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
저의 관점에서는, ...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
반대로, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
한편으로는 ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
다른 한편으로는 ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
... 에도 불구하고, ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
... 한 사실에도 불구하고,
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
부수적으로, ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
게다가, ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå