Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå