Italienska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
Si può comprendere il punto di vista di...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
Sostengo l'idea secondo la quale...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
A differenza di..., ... mostra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
In contrasto con..., .... è...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... è simile a ... in quanto entrambi...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... e... differiscono in termini di...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
Si potrebbe dunque affermare che...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
Secondo il mio punto di vista...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
Da una prospettiva prettamente personale...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
Sono dell'idea che...
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Spostando l'attenzione verso...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
Al contrario...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
Da un lato...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
Dall'altro...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
A dispetto di...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Nonostante si ritenga che...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientificamente/Storicamente...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
A tal proposito...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
Inoltre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå