Hindi | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... की तुलना मे, ... ... है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
मेरा मानना है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
मुझे लगता है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
मेरी राय है कि...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
मेरे दृष्टिकोण से
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
मेरा मानना है कि
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
इसके विपरीत
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
एक तरफ से...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
दूसरी तरफ से
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
वैसे...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
इसके अतिरिक्त...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå