Franska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
Je comprends son point de vue.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
Je suis entièrement d'accord que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
Je cautionne entièrement l'idée que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...and... sont similaires/différents au regard de...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
En opposition avec..., ...montre...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
..., par contraste avec..., est/sont...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...est similaire à... en ce qui concerne...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...et... diffèrent en termes de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Le premier..., a contrario, le second...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
Je dirais que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
Il me semble que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
À mon sens...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
Selon mon point de vue...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
Je suis d'opinion que...
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
De l'avis général..., mais...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Il va de soi que..., cependant...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
Au contraire, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
D'un coté...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
D'un autre côté...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
En dépit de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
En dépit du fait que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
À propos de...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
En outre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå