Engelska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Broadly speaking, I agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
One is very much inclined to agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
I can see his/her point.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
I entirely agree that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
Broadly speaking, I disagree with… because…
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
One is very much inclined to disagree with… because…
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
I can see his point, but disagree with it entirely.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
I strongly disagree that…
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
I am firmly opposed to the idea that…
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
…and…are similar/different as regards to…
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
In contrast to…, …shows…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
…by contrast with… is/are…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
…is similar to… in respect of…
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
…and… differ in terms of...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
The first…, by contrast, the second…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
One difference between… and… is that…, whereas…
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
I would say that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
It seems to me that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
In my opinion…
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
From my point of view…
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
I am of the opinion that…
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
It is my belief that… because…
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Let us now analyze/turn to/examine…
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Admittedly…, but…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
It is true that…, yet the fact remains that…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Granted, …, nevertheless…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
On the contrary, …
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
On the one hand…
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
On the other hand…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
In spite of…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Despite the fact that…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientifically/Historically speaking…
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
Incidentally…
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
Furthermore…
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå