Ungerska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
Értem, amit mond.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
....-val/vel ellentétben, a .......
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
Azt mondanám, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Hozzátéve ...., de ....
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
Ezzel ellentétben ....
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
Másrészt viszont ....
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
Másrészt ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
Tudományosan/történelmileg ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
Mellékesen....
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
Továbbá ....
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå