Turkiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
Demek istediğini anlıyorum.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
...'a tamamen katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
...'a karşın ...'daki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
Demek istediğim ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Bana öyle görünüyor ki ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
Bence ...
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
Benim bakış açıma göre ...
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
... görüşündeyim.
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
İnancıma göre ... çünkü ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
Ancak buna karşıt olarak ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
Bir açıdan baktığımızda ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
... olmasına rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
Antiparantez ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
Buna ilaveten ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå