Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå