Ryska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Согласие
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
Я понимаю его/ее точку зрения.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Я полностью согласен, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Я совершенно не соголасен с...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
И наоборот, ... показывает...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
В отличие от...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
... и ... различаются в понимании ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Первое...., второе, напротив, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
Я бы предположил, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Мне кажется, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
Я считаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
По моему мнению...
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
Я придерживаюсь мнения, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Я полагаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Нельзя не заметить, что ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Согласен.., но...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Согласен,... , и тем неменее
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
Напротив,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
С одной стороны
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
С другой стороны...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
Несмотря на
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
Хотя...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
Говоря научным языком...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
Между прочим...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
Более того...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå