Polska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
W pełni się zgadzam z...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
....i...rożnią się pod względem...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
Powiedziałbym, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Wydaje mi się, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
Moim zdaniem...
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
Z mojego punktu widzenia...
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
Jestem zdania, że...
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Wprawdzie..., ale...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
Przeciwnie, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
Z jednej strony...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
Z drugiej strony...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
Pomimo/Wbrew...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
Pomimo faktu, że...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
Nawiasem mówiąc, ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
Ponadto...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå