Nederländska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
Ik begrijp zijn/haar punt.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
Ik zou zeggen dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Het lijkt mij dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
Naar mijn mening ...
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
Vanuit mijn standpunt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
Ik ben van mening dat ...
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegegeven ..., maar ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
Integendeel, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
Enerzijds ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
Anderzijds ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
Ondanks ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
Ondanks het feit dat ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
Bijkomend ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
Bovendien ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå