Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå