Grekiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Μου φαίνεται ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
Κατά την γνώμη μου...
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
Κατά την δική μου άποψη...
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
Είμαι της γνώμης ότι...
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Βεβαίως..., αλλά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
Αντιθέτως, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
Από τη μία...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
Από την άλλη...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
Παρόλο που...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
Παρά το γεγονός ότι...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
Παρεμπιπτόντως...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
Επιπροσθέτως...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå