Engelska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Broadly speaking, I agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
One is very much inclined to agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
I can see his/her point.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
I entirely agree that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
One is very much inclined to disagree with… because…
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
I can see his point, but disagree with it entirely.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
I strongly disagree that…
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
I am firmly opposed to the idea that…
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
…and…are similar/different as regards to…
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
In contrast to…, …shows…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
…by contrast with… is/are…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
…is similar to… in respect of…
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
…and… differ in terms of...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
The first…, by contrast, the second…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
One difference between… and… is that…, whereas…
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
I would say that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
It seems to me that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
In my opinion…
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
From my point of view…
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
I am of the opinion that…
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
It is my belief that… because…
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
Let us now analyze/turn to/examine…
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Admittedly…, but…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
It is true that…, yet the fact remains that…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Granted, …, nevertheless…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
On the contrary, …
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
On the one hand…
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
On the other hand…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
In spite of…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
Despite the fact that…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
Scientifically/Historically speaking…
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
Incidentally…
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
Furthermore…
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå